DOBRODOŠLI NA WEB-STRANICE UDRUGE "PRSTEN"
Udruga Hrvata BiH "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

 
 
 
 
Prsten Skip Navigation Links

ožu
14

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

 

Broj: 02-31-490/16

Kreševo, 4.3.2016.godine

 

Na temelju članka 363. stavak 1. i 2.Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), članka 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova(„Sl. Novine FBiH“ broj 17/14) te članka  9.Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnine - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog natječaja broj 01-02-363 od 13.2.2016.godine Općinski načelnik objavljuje :

 

JAVNI   NATJEČAJ

o prodaji nekretnine - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo

putem javnog nadmetanja

 

        

1. Prodavatelj nekretnina - zemljišta je Općina Kreševo, sa sjedištem Fra Grge Martića 49, Kreševo.

 

2. Prodaju se nekretnine - zemljišta u Resniku III – Kreševo i to :

 

a)      parcele označene kao P9: k.p.broj 12/1 i 13/1 u površini od 11980 m 2  upisane  zk.ul.broj 204 KO Mratinići

 

     b)  parcela označena kao P1: k.p.broj  12/126  u   ukupnoj površini  od 2246 m 2 upisana u zk.ul.broj 204 KO Mratinići

 

radi izgradnje poslovnih objekata.

 

3. Početna cijena nekretnine– zemljišta iz točke 2.a) ovog  javnog natječaja iznosi 166.950,00 KM, a početna cijena nekretnine – zemljišta iz točke 2.b) ovog javnog natječaja iznosi 40.428,00  KM.

 

4. Sudionik u javnom nadmetanju dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine (16.695,00 KM) za sudjelovanje u javnom nadmetanju za nekretninu - zemljište iz točke 2.a) ovog javnog natječaja, te jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine (4.042,80 KM)  za sudjelovanje u javnom nadmetanju  za nekretninu - zemljište iz točke 2.b) ovog javnog natječaja.

Sudionici javnog nadmetanja jamčevinu uplaćuju na račun općine Kreševo br: broj 3060420000007903 otvoren kod Hypo Alpe Adria bank d.d.,vrsta prihoda 722449,šifra općine 051, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000000 .

 

5. Svaki sudionik javnog nadmetanja  dužan je predočiti  Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za fizičke osobe  ovjerenu kopiju osobne iskaznice kojom dokazuje svoj identitet ili ovjerenu punomoć za zastupanje, a za pravne osobe aktualni izvod iz sudskog registra pravne osobe ne stariji od tri mjeseca  kao i ovjerenu punomoć za zastupanje.

 

 

6. Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat  položene jamčevine na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

 

7.Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao  najpovoljnija dužan je  kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na račun općine Kreševo br. broj 3060420000007903 otvoren kod Hypo Alpe Adria bank d.d.,vrsta prihoda 722449,šifra općine 051, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000000 , u  roku od 90 dana od dana objave najpovoljnije prihvaćene ponude.

Ukoliko ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U tom slučaju, zaključuje se ugovor sa ponuđačem čija je ponuda bila drugorangirana.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja.

 

8. Općinski načelnik će po okončanju javnog nadmetanja sa najpovoljnijim ponuđačima zaključiti notarski obrađene ugovore o kupoprodaji nekretnina označenih u točki 2.ovog javnog natječaja, uz  pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranitelja.

 

9. Najpovoljniji ponuđač-kupac nekretnine obvezuje se da će  izgraditi poslovni objekte u roku od 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora te je dužan u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti bankovno jamstvo na iznos od 20% iznosa konačne ugovorene kupoprodajne cijene predmetne nekretnine, sa kojeg će biti povučena sredstva od strane Općine Kreševo ukoliko  ne ispuni svoju obvezu vezanu za rok izgradnje poslovnog objekta. Navedeno ograničenje će se upisati u Zemljišnim knjigama u teretovnom listu novog ZK uloška.

 

10. Predaja nekretnine – zemljišta u posjed i uknjižba u zemljišnim knjigama  najpovoljnijem ponuđaču izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, sukladno uvjetima iz točke 9.

Kod uvođenja u posjed će se izvršiti obilježavanje nekretnine o čemu će se sačiniti zapisnik.

 

11. Troškove izrade notarske obrade ugovora  i ostale izdatke u svezi sa  kupoprodajom, prijenosom prava vlasništva , troškova za procjenu  vrijednosti nekretnina  i upisa u zemljišnu knjigu snosi kupac.

 

12. Postupak javnog nadmetanja  provest će Povjerenstvo za sprovođenje javnog natječaja.

 

13.Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati slijedeće:

     -     za fizičke osobe: ime i prezime, JMBG, broj osobne iskaznice, adresa stanovanja i broj

          telefona,

     -     za pravne osobe: naziv, sjedište,  ID broj i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog

           lica i pečat

    -     broj parcele za koju se podnosi prijava

  

Uz prijavu se dostavlja sljedeće:

a)      za fizičke osobe:

-          ovjerena kopija osobne iskaznice

-          dokaz o uplaćenom iznosu na ime jamčevine

 

b)       pravne osobe:

-          original ili ovjerena fotokopija aktualnog Izvoda iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca

-          dokaz o uplaćenom iznosu na ime jamčevine.

 

14. Javno nadmetanje održat će se 5.4.2016.godine, sa početkom u 12:30 sati u vijećnici Općine Kreševo, Fra Grge Martića 49, Kreševo.

 

15. Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 5.4.2016.godine do 12:00 sati.

 

Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol  Općine Kreševo ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Kreševo, Fra Grge Martića 49, 71260 Kreševo sa naznakom Općina Kreševo – Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu općine Kreševo putem javnog nadmetanja za nekretninu  (navesti broj nekretnine) „ne otvarati“.

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene do 5.4.2016.godine do 12:00 sati.

Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve neotvorene će biti vraćene podnositeljima.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano ovim javnim natječajem. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Općina Kreševo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom natječaju, te zadržava pravo da ovaj javni natječaj poništi ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima-učesnicima postupka javnog nadmetanja.

 

16. Razgledanje nekretnina – zemljišta iz točke 2.ovog  javnog natječaja može se izvršiti svaki  radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretnine - zemljišta iz točke 2.ovog javnog natječaja može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kreševo,ured broj 12 te dobiti potrebne informacije vezane za  ovaj javni natječaj na telefon 030806-602.

 

Javni  natječaj objavit će se u dnevnim novinama Večernji list, na web stranici Općine Kreševo: www.kresevo.ba i na oglasnoj ploči Općine Kreševo.

 

 |    Ispis stranice


Tagovi:    

blog comments powered by Disqus
 
 

Kontaktirajte nas:
Udruga Hrvata BiH "Prsten"
Gajeva 2, 10 000 Zagreb.
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6133 788
fax: +385 1 6133 797
web: www.udruga-prsten.hr
e-mail: [email protected]
Osnovni podaci:
OIB: 92653606230
Matični broj: 2005557

ŽIRO RAČUN:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR0323900011100328241
VALUTA: EUR, HRK

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5023400091110665237
VALUTA: HRK
Linkovi

Sva prava pridržana © Copyright 2008-2015 | Datum zadnje izmjene: 23.01.2015. |  Razvoj i podrška:  IN2 d.o.o.